Política de privacitat

Conforme a l’article reflectit en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) i l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (“Reglament General de Protecció de Dades” o “RGPD”), aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que INNOVA IT S.L., realitza com a Responsable dels tractaments, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten a conseqüència de la sol·licitud d’informació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través del seu web, o recaptats en qualsevol de la seccions del lloc web http://www.innovait.cat/


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

 • Denominació Social: INNOVA IT S.L. 
 • Marca comercial: INNOVA IT S.L. 
 • Domicili: C/ LLAUDER 22, 08302 MATARÓ (BARCELONA) 
 • CIF: B63373583 
 • Correu: innovait@innovait.cat


FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris de aquests. 
 • Per a comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i/o les trucades telefòniques). 
 • Per a proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats. 
 • Per a oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • En el seu cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors. 
 • Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar a elles. 
 • Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per a notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en aquestes, o bé, des de les preferències del compte de client.


No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment tret que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial.


TERMINI DE CONSERVACIÓ:
 

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar el seu dret de supressió, en el cas de la qual INNOVA IT S.L. bloquejarà les seves dades durant el temps que persisteixin les seves obligacions legals.

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació basada en el consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de:

 • abans de procedir a tractar les seves dades, 
 • procedir al registre com a client o, 
 • procedir a l’enviament de comunicacions de productes de INNOVA IT S.L.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de manera voluntària les dades necessàries per a poder atendre-li o prestar-li els serveis i/o productes.

No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició.

Igualment, podrem tractar les seves dades sobre la base de l’Interès legítim de INNOVA IT S.L. a mantenir i fidelizar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, ex.: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir serveis i/o productes similars als contractats, informar sobre promocions etc., sense perjudici del compliment per part de INNOVA IT S.L. de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

INNOVA IT S.L. entén que en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, INNOVA IT S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers tret que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres Productes.

En acceptar les Condicions dels Productes, vostè consent expressament en aquestes cessions. En cas de revocació del seu consentiment no podrem continuar prestant-li els serveis.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INNOVA IT S.L. es tracten dades personals que el concerneixin, o no. En particular, vostè pot exercir davant INNOVA IT S.L. els següents drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament. 
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament. 
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei. 
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals. 
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per part de INNOVA IT S.L. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en aquestes, o bé, des de les preferències del compte de client. 
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions. 
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica. 
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Possibilitat de retirar el consentiment: Així mateix, l’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades. 

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que ens remeti carta amb totes les seves dades, incloent DNI a: INNOVA IT S.L., C/ LLAUDER 22, 08302 MATARÓ (BARCELONA), o ens enviï un e-mail a innovait@innovait.cat indicant el tipus de dret que vol exercir.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: INNOVA IT S.L. l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL. 

Conservació de determinades dades: INNOVA IT S.L. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Dades registrades: Com en la majoria de productes subministrats per Internet, els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de la web. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat: Adoptem les mesures de protecció de dades necessàries per a evitar la pèrdua d’informació, alteració de dades, o l’accés per personal no autoritzat a aquesta.

Data última actualització: 25/05/2018